ΑΡΧΕΙΟ ΙΙΕΚ ΚΟΡΕΛΚΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Στο Δημόσιο ΙΕΚ Ν.Σμύρνης έχουν μεταφερθεί τα αρχεία των ΙΙΕΚ ΚΟΡΕΛΚΟ & ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ.

Όσοι καταρτιζόμενοι επιθυμούν να παραλάβουν πτυχίο που έχει ήδη εκδοθεί από την ΚΟΡΕΛΚΟ, μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 218 218 88800.

Όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση των 960 ωρών προκειμένου να πάρουν τη Βεβαίωση Επαγγελματικής κατάρτισης οφείλουν να μας προσκομίσουν:

  1. Βεβαίωση φοίτησης και αναλυτική βαθμολογία των 4 εξαμήνων σπουδών
  2. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ.
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Όσοι φοίτησαν στην ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και έχει εκδοθεί ΒΕΚ, μπορούν να μας στείλουν τα στοιχεία τους, ένα τηλέφωνονο επικοινωνίας, τη χρονολογία έκδοσης και την ειδικότητα προκειμένου να το αναζητήσουμε.