ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ!

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι που κάνουν πρακτική άσκηση να προσέλθουν μέχρι τη Δευτέρα 19-02-2024 στη Σ.Α.Ε.Κ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ για ενημέρωση του στιγμιότυπου πρακτικής στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ. Από την Τρίτη 20-02-2024 δε θα καταστεί δυνατόν να ενημερωθεί το Π.Σ. πρακτικής άσκησης, διότι θα έχουμε μεταβεί στο επόμενο εξάμηνο 2024Α.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Μετά την ανακοίνωση για την επιδότηση της πρακτικής άσκησης που αναρτήθηκε στην αρχική σελίδα μας (Πρόσφατες ενημερώσεις) στις 08-02-2024, υπενθυμίζουμε ότι οι καταρτιζόμενοι της Σ.Α.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση (συνημμένη) συμπληρώνοντας με ? το πρώτο πεδίο της δήλωσης “Επιθυμώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα της
επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ” και υποβάλλοντάς τη στο ΙΕΚ κατάρτισής τους. Η προβλεπόμενη βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αποζημίωση υλοποίησης Π.Α καλύπτεται μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» που εντάχθηκε με κωδικό MIS 5131399 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και η οποία θα συνεχίσει στο πλαίσιο του Προγράμματος « Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη δημοσίευση της
παρούσης έως και 29/02/2024. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά εντός της ανωτέρω προκαθορισμένης ημερομηνίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπόψη και
απορρίπτονται.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΕΚ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Για τα ειδικά προγράμματα επιδότησης πρακτικής άσκησης , ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

ΦΕΚ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΣΕ ΙΣΧΥ

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27».  (ΦΕΚ 4777/2021 άρθρο 48)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

Οι καταρτιζόμενοι των Σ.Α.Ε.Κ που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης (του άρθρου 8 του ν.1599/1986-Α’ 75) στη Σ.Α.Ε.Κ φοίτησης και σχετικής απόφασης-έγκρισης του Διευθυντή της οικείας Σ.Α.Ε.Κ., οπότε και τους απονέμεται η ΒΕΚ με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. (άρθρο 13, παρ.4 ΦΕΚ 5837/15-12-2021).

Δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσης φοίτησης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία για άλλη ειδικότητα ΙΕΚ ή πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) ή πρακτική άσκηση για άλλη δομή επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ (του ατομικού λογαριασμού ασφάλισης με κωδικό ΚΑΔ και Κωδικό ειδικότητας, να προκύπτει ο εργοδότης, οι ημέρες απασχόλησης. Μπορείτε να το εκδώσετε μόνοι σας με τους κωδικούς του taxisnet εδώ)
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (να αναφέρονται τα διαστήματα απασχόλησης και η θέση του εργαζόμενου. Πρέπει να συμφωνεί με τη βεβαίωση προϋπηρεσίας από ΕΦΚΑ)

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Όσοι καταρτιζόμενοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, μπορούν να πλοηγηθούν στην ξεχωριστή σελίδα ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ .

Τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την Έναρξη της πρακτικής άσκησης υποβάλλονται στη Σ.Α.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης :

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ.  (υπογεγραμμένη από τον καταρτιζόμενο)
 2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ)
 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ.  (εις τριπλούν)
 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
 6. ΒΙΒΛΙΟ πρακτικής άσκησης
 7. Ε3.5:  ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ του εργοδότη από το ΕΡΓΑΝΗ (Η δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ πρέπει να γίνει ΠΡΙΝ την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης)
 8. ΑΜΚΑ-ΑΜΑ-ΑΦΜ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ με κωδικούς taxisnet εδώ)
 9. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

ΜΟΝΟ για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Σ.Α.Ε.Κ, ο Ασκούμενος ή ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης του προγράμματος. Για να πραγματοποιηθεί η Διακοπή της Πρακτικής Άσκησης ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να ενημερώσει αυθημερόν τη Σ.Α.Ε.Κ και ΕΝΤΟΣ 10 ημερών να προσκομίσει τα ακόλουθα:

 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ της πρακτικής άσκησης (ψηφιακά υπογεγραμμένη από το gov.gr)
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη)
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (πλήρως συμπληρωμένο, με υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη)
 • Ο εργοδότης υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά, αντίγραφο στη Σ.Α.Ε.Κ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση συνέχισης της πρακτικής άσκησης για το υπόλοιπο του προβλεπόμενου διαστήματος θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία έναρξης πρακτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β? 3938 26-08-2021).

ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης (960 ώρες) ο ασκούμενος πρέπει ΕΝΤΟΣ 10 ημερών να υποβάλλει στη Σ.Α.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ τα ακόλουθα έγγραφα:

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (Βεβαίωση παρουσίας υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη)
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (συμπληρωμένο και σφραγισμένο-υπογεγραμμένο από τον εργοδότη)
 • ΈΝΤΥΠΟ Ε.3.5 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (του εργοδότη από το ΕΡΓΑΝΗ)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, όλοι οι καταρτιζόμενοι όταν ολοκληρώσουν την πρακτική τους οφείλουν να προσκομίζουν στη Σ.Α.Ε.Κ φοίτησης ή εποπτείας ΑΜΕΣΑ (εντός 10 ημερών): 1) το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη 2) το έντυπο της λήξης πρακτικής άσκησης, 3) Το έντυπο Ε.3.5. λήξης Πρακτική άσκησης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Ο Ασκούμενος με τον εργοδότη συμπληρώνουν και υπογράφουν την ειδική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία υποβάλλονται στη Σ.Α.Ε.Κ για ΘΕΩΡΗΣΗ και στη συνέχεια λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και η Σ.Α.Ε.Κ. φοίτησης.

Όλα τα έγγραφα ΠΡΕΠΕΙ να είναι πλήρως συμπληρωμένα με ορθότητα και σαφήνεια. Χωρίς συντομογραφίες, υποκοριστικά ονομάτων ή ακρωνύμια. Η προσκόμιση ελλιπώς συμπληρωμένων ή δυσανάγνωστων εγγράφων έχει ως συνέπεια την αναβολή ή και ακόμη την μη ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Ο/η ασκούμενος (-η) εκτυπώνει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης από την ιστοσελίδα της Σ.Α.Ε.Κ και οφείλει να το συμπληρώνει ανελλιπώς και να το προσκομίζει στη Σ.Α.Ε.Κ για έλεγχο στο τέλος κάθε μήνα. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ είναι τα βιβλία που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένα και καθαρογραμμένα σε κάθε εβδομαδιαίο ή μηνιαίο φύλλο, με αναλυτικές περιγραφές και υπογραφές του ασκούμενου, καθώς και τις υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη. Βιβλία χωρίς υπογραφή και σφραγίδα στο σωστό πεδίο από τον εργοδότη καθώς και αξιολόγηση θα επιστρέφονται και οι ώρες δεν θα καταχωρούνται.

O/Η ασκούμενος/η, οφείλει να εργάζεται αυστηρά σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται  στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Μετά την συμφωνία για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, ο εργοδότης πρέπει να ορίσει έμπειρο στέλεχος συναφούς επαγγελματικής ειδικότητας με τον πρακτικά ασκούμενο ως «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», ο οποίος θα αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας και την παρακολούθηση της προόδου του πρακτικά ασκούμενου.

Ακολουθεί η σύνταξη και η υπογραφή της Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης με τον/την καταρτιζόμενο/η σε τρία αντίτυπα, τα οποία θεωρούνται από τον Διευθυντή της Σ.Α.Ε.Κ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ και θα λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και η Σ.Α.Ε.Κ φοίτησης.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1  του άρθρου 10, του ν. 2217/2014  (Α΄ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για παροχές κλάδου ασθενείας σε είδος (μετά από δήλωση του καταρτιζόμενου), καταβάλλονται από τον εργοδότη επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 6,45%, επίσης υπολογιζόμενου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.

Ο εργοδότης, οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο Ε.3.5  «Αναγγελία έναρξης/Μεταβολών πρακτικής άσκησης», την έναρξη της πρακτικής άσκησης και τη λήξη αυτής για κάθε πρακτικά ασκούμενο και να αποστείλει αντίγραφο του εντύπου από το ΕΡΓΑΝΗ, στη Σ.Α.Ε.Κ. κατά την έναρξη και λήξη της σύμβασης.

Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε πρακτικά ασκούμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι εργοδότες οφείλουν να τηρούν αρχείο της Πράξης με όλα τα απαραίτητα έγγραφα κάθε πρακτικά ασκούμενου.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την τρίτη έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ” με κωδικό ΟΠΣ 5131399, δίνεται παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης έως τις 31/08/2023. Για όσους πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε ειδικότητες σχετικές με τον τουρισμό, δίνεται παράταση έως τις 30/09/2023.   Για τους πρακτικά ασκούμενους που κατά την ολοκλήρωση του β’ εξαμήνου τους, ξεκίνησαν πρακτική άσκηση τους θερινούς μήνες του 2022, την οποία και διέκοψαν κατά την εκκίνηση του γ’ εξαμήνου τους και επρόκειτο να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση έως και 30/09/2023. Ως εκ τούτου, για τη συγκεκριμένη κατηγορία, δεν τίθεται περιορισμός βάσει ειδικότητας